OWU

OWU – OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ LABLAB

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ LABLAB (zwane dalej OWU)

§ 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

1. Fundacja Lablab z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000351764, NIP 676 241 67 59, REGON 121185610 (zwana dalej Lablab) oferuje wykonanie usług oraz dostawę towarów w celu bezpośrednio związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą osób składających zamówienie (zwanych dalej Zamawiającymi).

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie na wykonanie i sprzedaż towarów lub wykonanie usług (zwane dalej łącznie Zamówieniem) może być złożone przez Zamawiającego osobiście, pisemnie, lub za pośrednictwem Internetu.

2. Po złożeniu Zamówienia Lablab przygotowuje wstępny kosztorys, który jest ważny przez 14 dni od dnia jego sporządzenia i przedstawia go Zamawiającemu z informacją o terminie wykonania Zamówienia.

3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnego kosztorysu i terminu wykonania Zamówienia Lablab przyjmuje Zamówienie do wykonania, o czym zawiadamia Zamawiającego. Z chwilą przyjęcia Zamówienia do wykonania zawierana jest między Stronami umowa o wykonanie Zamówienia.

§ 3. WYKONANIE ZAMÓWIEŃ

1. Lablab wykonuje Zamówienie z należytą starannością na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, np. plików cyfrowych, negatywów (zwanych dalej materiałami wyjściowymi) oraz specyfikacji Zamówienia, m.in. format, sposób oprawy, tonacja, rodzaj papieru.

2. Materiały wyjściowe powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Lablab (dostępnymi także na stronie www.lablab.pl) oraz dostarczone do Lablabu najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Zamówienia. Jeżeli nie postanowiono inaczej, Lablab nie jest zobowiązany do korygowania ani poprawiania przesłanych materiałów wyjściowych pod względem technicznym ani merytorycznym. Lablab nie ponosi odpowiedzialności za użycie do wykonania Zamówienia materiałów wyjściowych niewłaściwie przygotowanych przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamówienie wykonywane jest ręcznie (ręczne odbitki, ręcznie malowane ramy itp.) dopuszczalne są odstępstwa od zadanego wzoru lub próbki wynikające ze specyfiki użytej techniki. W przypadku ręcznego wykonywania odbitek zalecana jest obecność Zamawiającego w trakcie ich wykonywania.

4. Zamówienie wykonywane jest w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Lablab jego przyjęcia do wykonania, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w razie potrzeby dokonania dodatkowych prac (np. obróbka materiałów wyjściowych), uściślenia specyfikacji Zamówienia lub dokonania innych uzgodnień między Stronami, jak również w razie niewpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w wysokości wskazanej przez Lablab, nieterminowego dostarczenia materiałów wyjściowych, zmiany specyfikacji Zamówienia, awarii sprzętu albo działania siły wyższej.

§ 4. ODBIÓR I TRANSPORT WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

1. Z odbioru wykonanego Zamówienia sporządzany jest Protokół zdawczo-odbiorczy. W trakcie odbioru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić poprawność wykonania Zamówienia. W Protokole zdawczo-odbiorczym należy wskazać stwierdzone wady fizyczne wykonanego Zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanego Zamówienia w siedzibie Lablab, lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony, w terminie do 14 dni od wykonania Zamówienia, lub innym terminie uzgodnionym przez Strony. Po upływie powyższego terminu Lablab jednostronnie sporządza Protokół zdawczo-odbiorczy, a Zamówienie uważa się za odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3. Lablab nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu wykonanego Zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Transport wykonanego Zamówienia organizowany przez Lablab nie jest ubezpieczony, chyba że uzgodniono inaczej. Uzgodnień dot. transportu i jego ubezpieczenia należy dokonywać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Wysyłka wykonanego Zamówienia realizowana za pośrednictwem podmiotu trzeciego odbywa się wyłącznie na polecenie Zamawiającego utrwalone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś koszt i ryzyko z nią związane ponosi Zamawiający. Przed wysyłką wykonanego Zamówienia realizowaną za pośrednictwem podmiotu trzeciego, Lablab jednostronnie sporządza Protokół zdawczo-odbiorczy, a Zamawiający zobowiązany jest, w chwili doręczenia, sprawdzić zgodność przesyłki z Zamówieniem i Protokołem sporządzonym przez Lablab, zaś w razie stwierdzenia niezgodności Zamawiający zobowiązany jest sporządzić Protokół szkodowy z udziałem doręczyciela.

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przyjęcie Zamówienia do wykonania może zostać uzależnione przez Lablab od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki stanowiącej 50% wartości wynagrodzenia wskazanego we wstępnym kosztorysie. Przyjęcie Zamówienia złożonego przez Zamawiających z zagranicy jest uzależnione przez Lablab od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki stanowiącej 100% wartości wynagrodzenia wskazanego we wstępnym kosztorysie.

2. Wynagrodzenie określone we wstępnym kosztorysie może ulec zmianie w razie zmiany Zamówienia dokonanej przez Zamawiającego lub dokonanej z przyczyny wynikłej w trakcie wykonywania Zamówienia, o czym Lablab poinformuje Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia płatne jest w terminie do 14 dni od dnia wykonania Zamówienia. Do czasu zapłaty całego wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia Lablab zastrzega sobie własność Zamówienia (art. 589 kodeksu cywilnego).

4. Do wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej.

5. Koszt wysyłki, transportu, ubezpieczenia, ceł oraz innych opłat związanych z transportem wykonanego Zamówienia pokrywa Zamawiający.

§ 6. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Lablab udziela rękojmi na wykonane Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami OWU.

2. Odpowiedzialność Lablab z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania oraz wad fizycznych ogranicza się do wartości użytego lub powierzonego materiału, która jednakże nie może być wyższa niż wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia.

3. Podstawą reklamacji z powodu nienależytego wykonania Zamówienia jest Protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący wskazanie wad fizycznych. Odstępstwa od zadanego wzoru, próbki lub innego egzemplarza wykonanego ręcznie nie stanowią podstawy reklamacji, chyba że są znaczne i nie wynikają ze specyfiki danej techniki.

4. Zamawiający oświadcza, iż wykonanie Zamówienia przez Lablab nie będzie naruszało praw ani dóbr osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniami przeciw Lablab w związku z naruszeniem ich praw lub dóbr, Zamawiający zobowiązuje się przejąć na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody zadośćuczynień i odszkodowań.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym warunkami stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory związane związane z zamówieniem rozpatrywane będą wyłącznie przez rzeczowo właściwy sąd miejsca siedziby Lablab.

3. Jeśli Zamówienie składane jest przez konsumenta, postanowienia OWU obowiązują w zakresie w jakim nie ograniczają przewidzianego prawem standardu ochrony konsumenta.

 

Piotr Lelek – Prezes Zarządu Fundacji